Onze wijken en kernen

 • In de wijken en kernen waar wij woningen verhuren zetten wij ons, samen met anderen, actief in voor een leefbare woonomgeving.

Waar staan we voor:

Leefbare (dorps)kernen

 • Wij zetten ons in voor het behouden of versterken van de leefbaarheid in ons werkgebied. Wij werken samen met anderen, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan het realiseren van verbeteringen in een wijk of (dorps)kern.
 • Wij denken mee over lokale en regionale vraagstukken en werken mee aan oplossingen.
 • Onze taak gaat verder dan huisvesting alleen. Fijn wonen gaat immers verder dan alleen de woning. Ook de onderlinge verbondenheid met de buren, het gevoel van veiligheid en de uitstraling van de woonomgeving hebben hier invloed op.
 • Op het gebied van leefbaarheid en gebiedsaanpak hebben de gemeenten de regie, zij zijn in de “lead”.
 • Wij investeren vooral in zaken waar wij invloed op hebben en een verschil kunnen maken voor onze klanten: de woningen en de woonomgeving.

Gericht op samenwerking

 • We werken nauw samen met de gemeenten en de huurdersverenigingen.
 • Door ons dagelijks contact met huurders vervullen wij een belangrijke rol bij de signalering van problemen.
 • Op lokaal niveau werken wij actief samen met klanten, bewoners en maatschappelijke partners aan vraagstukken die er in ons werkgebied spelen.
 • Op regionaal en landelijk niveau werken we, onder meer met andere corporaties, aan de continue verbetering van onze volkshuisvestelijke prestaties. We houden rekening met specifieke ontwikkelingen binnen onze plattelandsregio.

Altijd in de buurt

 • Wij zijn zichtbaar aanwezig in de wijken en (dorps)kernen waar wij woningen verhuren. Wij zijn makkelijk benaderbaar en staan altijd open voor vragen van klanten, omwonenden en anderen.
 • Onze medewerkers weten wat er speelt in onze wijken en kernen.
 • Wij hebben niet alleen oog voor de belangen van onze huurders maar ook voor die van andere belanghebbenden in de wijk.